REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, powszechny, zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest skierowany jest do 1300 osób z całej Polski, w tym:

  • 689 kobiet,
  • 611 mężczyzn.

W projekcie mogą wziąć udział osoby należące do kadry prokuratorskiej (prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy) Prokuratury Krajowej oraz prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych w Polsce, które ze względu na charakter pracy wykonują obowiązki wymagające wykrywania i ścigania przestępstw, wnoszenia i popierania aktu oskarżenia przed sądem.

Termin zgłoszeń: do końca września 2021 r.

Szkolenia będą realizowane w Toruniu (dla 1000 osób) oraz we Wrocławiu (dla 300 osób).

Proces rekrutacyjny składa się z III etapów:

ETAP I – zgłoszenie się poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego. W przypadku zgłoszenia telefonicznego uzupełniony formularz należy dostarczyć do Biura Projektu (osobiście lub tradycyjną drogą pocztową).

Kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu się do Projektu.

ETAP II – złożenie oryginalnych dokumentów, niezbędnych do udziału w szkoleniu, w ciągu 14 dni od zgłoszenia (osobiście lub tradycyjną drogą pocztową).

Dokumenty rekrutacyjne należy wysłać na adres Biura Projektów Europejskich:

Biuro Projektów Europejskich

ul. Św. Józefa 23/35 p. 113

87-100 Toruń

z dopiskiem: „Szkolenie dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich”

ETAP III – podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

Rezygnacja z udziału w Projekcie

Na każdym etapie rekrutacji rezygnację należy zgłosić do Biura Projektów Europejskich.